Версия за печат

BG-Раковски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

26-02-6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471543

BG421, Община Раковски, Община Раковски, град Раковски, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски; Тони Донев - Гл. специалист Общинска собственост, България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 03151 5994, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rakovski.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakovski.bg/page.php?20.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

21500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на обследване на енергийна ефективност след изпълнени енергоспестяващи мерки и проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с изготвяне на доклади за тях на сгради в експлоатация (училища и детски градини) собственост на Община Раковски по две обособени позиции“ Обособена позиция № 1: „Извършване на обследване на енергийна ефективност след изпълнени енергоспестяващи мерки с изготвяне на доклади“; Обособена позиция № 2: “Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с изготвяне на доклади за тях“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71251000, 71240000

Описание:

Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи


Срок за получаване на офертите

20/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 21.12.2016 г. в 11:30 часа в Заседателната зала на Община Раковски, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Възложителя, посочен в раздел I.1) , а подалите оферти участници ще бъдат уведомени. Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на купувача", посочен в раздел I.1) На основание чл. 188, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП: Чл. 188, ал. 1 от ЗОП: Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 7 дни - за услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство - 15 дни, от публикуването на обявата. Чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Възложителят удължава срока по ал. 1 с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. Във връзка с обстоятелството, че до определения от възложителя краен срок за получаване на оферти 15.12.2016 г., 17:00 ч. са получени оферти за отделните обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Извършване на обследване на енергийна ефективност след изпълнени енергоспестяващи мерки с изготвяне на доклади“ – получени две оферти. Обособена позиция № 2: “Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с изготвяне на доклади за тях“ – получена една оферта, се удължава срокът за получаване на оферти за двете обособени позиции с четири дни.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/12/2016  (дд/мм/гггг)