Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-72

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска №1, За: Надежда Костадинова, България 1040, София, Тел.: 02 9237533, E-mail: N_Kostadinova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.justice.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/f126b4f8d5168e432271a78d1f84f1c3.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на периферна техника за нуждите на министерство на правосъдието“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30232000

Описание:

Периферни устройства


Срок за получаване на офертите

19/12/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявава ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 21.12.2016 г., 14:00 часа, Министерство на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, ет. 5, стая 506.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/12/2016  (дд/мм/гггг)