Версия за печат

BG-Ракитово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-341

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351795

BG423, община Ракитово, ул.Иван Клинчаров №57, За: инж.Светлана Василева - главен експерт ОП ДОУ, Категоризации и Защита на потребителите, България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rakitovo.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakitovo.info/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

10500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на пелети за нуждите на община Ракитово за 2017г.“.Подлежащите на доставка пелети следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва: - Да са произведени от 100 % дървесина; - В пелетите да няма следи от пясък; - Влагосъдържание не повече от 10 %; - Съдържание на сяра не повече от 0,04 %; - Пелетите да са пакетирани в чували, в разфасовки от 15кг. - Необходими прогнозни количества: А)франко ДГ „Митко Палаузов” гр. Ракитово - 10 ( десет ) тона Б франко ЦРСИХУ ”Св. Великомъченица Неделя” гр.Ракитово – 9 ( девет) тона; В) франко ДГ „ 3-ти март” с.Дорково – 9 ( девет ) тона; Г)франко ЦНСТ гр.Ракитово – 7 (седем) тона. Посочените количества са прогнозни такива и необвързващи за Възложителя- могат да бъдат намалени в зависимост от нуждите на детските и социалните заведения на територията на община Ракитово. Възложителят няма задължение да заяви за доставка на избрания Изпълнител пълния размер на така посочените прогнозни количества. Всяка една доставка се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на възложителя и изпълнителя. Доставката на количествата ще се осъществява в пет дневен срок от датата на заявката на възложителя. Доставките ще се осъществяват франко складовата база на територията на Община Ракитово. Доставките се извършват само в работни дни и в рамките на работното време на съответния обект, но не по-късно от 16:00 часа. Общото прогнозно количество за доставка на пелети за отопление е 35 т. за 2017г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09111400

Описание:

Горива на базата на дърва


Срок за получаване на офертите

16/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2. Административни сведения/Образец №2/, заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено от участника копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.; 3. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 4. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №5/; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 7. Декларация от членове на обединение /Образец №7/; 8. Техническо предложение /Образец №8/; 9.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №9/; 10. Ценово предложение /Образец № 10/; 11. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №11/; 12. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №12/. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Ракитово, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/12/2016  (дд/мм/гггг)