Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-71

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска №1, За: Светлана Карамешева, България 1040, София, Тел.: 02 9237503, E-mail: s_karamesheva@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.justice.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/4e577f2fb0fba71ca5273e18a03dce72.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обновяване, ремонт и гаранционна поддръжка за срок от две години на системите за видеонаблюдение в сградите на Министерство на правосъдието на ул. „Славянска“ № 1 и ул. „Аксаков“ № 5

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32323500

Описание:

Система за видеонаблюдение


Срок за получаване на офертите

15/12/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявава ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 16.12.2016 г., 14:00 часа, Министерство на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, ет. 5, стая 506.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/12/2016  (дд/мм/гггг)