Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-1122

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. Демокрация №1, За: Виктор Стоянов, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2895, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=144&selected=279&parent_id=138.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58477.85 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за календарната 2017 година, за ДГ "Мечо Пух", гр. Сливо поле”, ЦСРИ "Здравец" - село Ряхово и ДСП - Сливо поле“, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №2: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №3: Месо и месни продукти Обособена позиция №4: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №5: Яйца и яйчни продукти Обособена позиция №6: Масла и мазнини Обособена позиция №7: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №8: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №9: Други храни Доставките са периодични въз основа на заявки за срок календарната 2017 година, като отделните доставки ще се осъществяват съгласно заявка от страна на възложителя, по посочени от него видове и количества, със срок на доставката от заявяването й – до три работни дни. Конкретното място за изпълнение на доставките е: За обект І - ДГ "Мечо Пух" - град Сливо поле на адрес: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, улица Бузлуджа; За обект ІІ - ЦСРИ "Здравец" - село Ряхово; За обект III - Домашен социален патронаж - град Сливо поле на адрес: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, булевард България № 15. Сумите по направените доставки ще се плащат в лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка след осъществяване на доставката, за съответните количества и представяне на фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

03142500, 03220000, 15100000, 15200000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15870000

Описание:

Птичи яйца
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти
Хранителни подправки и сосове


Срок за получаване на офертите

13/12/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Община Сливо поле - гр. Сливо поле, пл. Демокрация №1. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите. Дата и час на отваряне на офертите 14.12.2016 г. от 10:00 часа в гр. Сливо поле, пл. Демокрация 1, в сградата на общината.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/12/2016  (дд/мм/гггг)