Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

И-9734

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, ул. Св. Георги Софийски 3, За: Анна Павлова, България 1606, София, Тел.: 02 9225963, E-mail: anna.kuncheva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/a-href-ftp-213-240-235-124-opera-213.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999.95 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 4 броя таванни операционни лампи

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33167000

Описание:

Осветление на операционна зала


Срок за получаване на офертите

12/12/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 13.12.2016 г. от 11.00 ч.в гр. София, 1606, бул. „Св. Георги Софийски” № 3 в зала № 10. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2016  (дд/мм/гггг)