Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-68

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Иван Илиев, България 1040, София, Тел.: 00359 29237533, E-mail: I_Iliev@justice.government.bg, Факс: 00359 29813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mjs.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/3255f791b868fff09a8551fb83d250bb.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на комуникационно активно оборудване за нуждите на Министерство на правосъдието“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30210000

Описание:

Машини за обработване на данни (хардуер)


Срок за получаване на офертите

09/12/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Офертата трябва да се представи в деловодството на Министерството на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, всеки работен ден до крайния срок за получаване на офертите, от 09:00 до 17:30 часа. Върху опаковката трябва да са отбелязани предмета на поръчката, името на участника и адрес за кореспонденция. Отварянето на офертите ще се извърши на 12.12.2016 г., 14:00 часа, в сградата на Министерство на правосъдието, ул. „Славянска“ № 1, ет. 5. На основание чл. 97, ал. 3 при отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/12/2016  (дд/мм/гггг)