Версия за печат

BG-Ловеч

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

I-2-4547

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760020

BG315, СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОВЕЧ, ул.”Търговска” № 56, ет.4, За: инж.Иван Петков; инж.Силвия Стайкова, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603765, E-mail: dgs_lovech@abv.bg, Факс: 068 603765

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161123YybM7845368.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на техническа охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение: стая –каса и стая –оръжейна в административната сграда на стопанството 24 часа в денонощието. Срок на договора при изпълнение на поръчката: 24 /двадесет и четири/ месеца, считано т от датата на сключване на договора.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


Срок за получаване на офертите

08/12/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

01/12/2016  (дд/мм/гггг)