Версия за печат

BG-Исперих

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

950

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 826043803

BG324, Водоснабдяване и канализация ООД, ул. Боровец №1, За: Веселин Джукелов, България 7400, Исперих, Тел.: 08431 2053, E-mail: vikisperih@abv.bg, Факс: 08431 3725

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vikisperih.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vikisperih.com/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за МПС собственост на „ВиК” ООД гр. Исперих за срок от 1/една/ година.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства


Срок за получаване на офертите

01/12/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. Оферта за участие, по образец. 2. Предложение за изпълнение на поръчката по образец на Възложителя, съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; - декларация за срока на валидност на офертата; - валиден за срока на застраховката лиценз за извършване на застрахователна дейност за съответния клас застраховка, издаден при условията и реда на Кодекса за застраховането. - Списък на представителствата /клонове, агенции, офиси/ на участника, покриващ територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Исперих; - Списък с имената, професионалната квалификация и опит на лицата от персонала на участника, отговорни за изпълнение на договора. 3. Ценово предложение, изготвено по образец на Възложителя; 4. Срок на валидност на офертата - минимум 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите; 5. Списък на документите, съдържащи се в офертата. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация. Офертата се попълва на български език, без задрасквания и поправки. Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт, посочени в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или изрично упълномощени за това лица, за което се изисква да се представи изрично нотариално заверено пълномощно. Пълномощното трябва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/11/2016  (дд/мм/гггг)