Версия за печат

BG-Годеч

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1151

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760230

BG412, СЗДП Враца ТП Държавно горско стопанство Годеч, пл. Свобода №3, За: Нели Нанкова-Николова, България 2240, Годеч, Тел.: 088 2697424, E-mail: dgsgodech@abv.bg, Факс: 0729 22119

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161129HFjN7850269.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

720 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Охрана със СОТ на трети етаж на административната сграда на ТП ДГС Годеч за срок от 24 месеца", включваща: Демонтаж на изградената в момента сигнално охранителна система, включително датчици, клетки и устройствата с код за достъп от мястото, на което са поставени и монтажът им на входната врата на третия етаж, включително и поддържане на системата в техническа изправност.Мониторинг 24 часов, включващ наблюдение и реагиране при подаден сигнал за срок от 24 месеца.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79711000, 79714000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи
Услуги по наблюдение


Срок за получаване на офертите

07/12/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на дата 08.12.2016г. в 10:00 часа в Административната сграда на ТП ДГС Годеч, етаж 3, в случай че няма основания за удължаване на срока. В случай, че срокът за подаване на документи бъде удължен съгласно чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки офертите ще бъдат отворени на датата, посочена в Обявата за удължаване на срока.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/11/2016  (дд/мм/гггг)