Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-10997

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176030972

BG314, Регионална здравна инспекция - Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, За: д-р Атанас Любенов Гарев, инж. Елена Кашева, хим. Диана Дамянова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 823304, E-mail: rzi@rzi-pleven.com, Факс: 064 823304

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rzi-pleven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rzi-pleven.com/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51905 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на лабораторни реактиви, хранителни среди, биопродукти и консумативи за нуждите на лабораториите на РЗИ – Плевен“, по следните три обособени позиции: Обособена позиция №1: “Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на физико-химичните лаборатории на РЗИ - Плевен, съгласно Приложение №1”; Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни среди, биопродукти и реактиви за нуждите на микробиологичните лаборатории на РЗИ - Плевен, съгласно Приложение №2“; Обособена позиция №3: „Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на лабораториите на РЗИ - Плевен, съгласно Приложение №3“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33696500, 24000000

Описание:

Лабораторни реактиви
Химически продукти


Срок за получаване на офертите

09/12/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Специални изисквания към предмета и начина на изпълнение на поръчката: Доставките да се извършват след предварителни писмени заявки на възложителя, на адреса на управление на РЗИ – гр.Плевен, ул.Княз Ал.Батенберг І №7. Доставките да се извършват в срок не повече от 20 /двадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на поръчката, а за налични на склад реактиви, хранителни среди, биопродукти и консумативи – в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването. Към момента на доставката в РЗИ - Плевен продуктите следва да бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 75% от този обозначен на опаковките. Посочените в Приложения №№№ 1, 2 и 3 количества са ориентировъчни и възлагането на поръчката не поражда задължения за РЗИ за закупуването им в пълен обем. Офертите се подават в сградата на РЗИ – Плевен, с адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, І етаж, Звено за административно обслужване. Всяка оферта се подава в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържа: 1.Данни за участника, който прави предложението 2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно посочените от възложителя изисквания 3.Ценово предложение /по образец/ – да е съобразено с изискванията на техническите спецификации. Всяка от посочените цени на отделните продукти трябва да е в лева и да е крайна т.е. да са включени всички мита, такси, ДДС, застраховка, транспорт, магинаж, разопаковане, опаковане, разходи по доставяне на продуктите до сградата на РЗИ Плевен. Всеки кандидат трябва да посочи в офертата си цена за посочената мерна единица за продукта, за който кандидатства, както и общата сума на изискваното от възложителя прогнозно количество. 4.Информация за производителите на доставяните вещества и продукти. 5.Копие от Сертификат на участника за съответствие с БДС EN ISO 9001/2008 за функционираща Система за управление на качеството. 6.Копие от Сертификат по ISO Guide 34:2009 и ISO/IEC 17025 на фирмите-производители на лабораторни реактиви – за позиции „Сертифицирани сравнителни материали“ /ССМ/. 7.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/11/2016  (дд/мм/гггг)