Версия за печат

BG-Троян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000281533

BG315, НУ ”Св.Св.Кирил и Методий”- град Троян, ул.Кирил и Методий №13, За: Милена Петкова-Гл.Счетоводител, България 5600, Троян, Тел.: 0670 62314, E-mail: km_troyan@abv.bg, Факс: 0670 62314

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://km-troyan.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://km-troyan.eu/view.php?page=profil_kupuvach.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2017г.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти


Срок за получаване на офертите

02/12/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ЕПредмет на настоящата поръчка е извършването на доставка на хранителни продукти, за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян. Наименованието на поръчката е “Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2017г.“ и се финансира със собствени средства. Обектът на обществената поръчка, включва общо общо 8 групи, обособени в една позиция – Доставка на хранителни продукти, съдържаща 124 (сто двадесет и четири) номенклатурни единици, видни в Приложение № 9.1, неразделна част от настоящата документация за участие. Всеки участник може да участва за една или повече номенклатурни единици. Оценяването ще се извърши на база най-ниска предложена цена за съответната номенклатурна единица.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/11/2016  (дд/мм/гггг)