Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0094-2533

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131516795

BG411, Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Георги Грудев, началник на отдел Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492324, E-mail: ggrudev@esmis.government.bg, Факс: 02 9492404

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.esmis.government.bg/page.php?c=136&id=60.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежата nx64, обезпечаващи нормалната работа на ИА ЕСМИС, със следните обособени позиции“ : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежа nx64 със следните продуктови номера: ECO 001.173.00S, ECO102.028.000, ECO102.028.8CC, ECO 003.112.000, ECO 004.109.000, ЕСО 011.052.3-C, ECO 103.032.002, ECO 103.032.MUX, ЕСО 011.052.3.00M, ECO 002.166.000, ECO103.030.001, ECO103.030.MUX, ЕСО 011.052.3.00M, ECO 002.003.000, ECO 002.003.001, ЕСО 004.013.000, ЕСО 006.012.000, ЕСО 005.011.000, ECO 006.100.00L, ECO 005.101.000, ECO 001.171.6RS.L, ECO 001.171.6RS.LT, ECO 004.141.0E1.4, ECO 004.141.0E1.L, ECO 003.132.001, ECO 003.132.034, ECO 002.110.034.S, ECO 002.110.034.C, ЕСО 011.052.3.00O, ECO103.027.OPT, ECO 002.003.PABH CH30, ECO 004.100.03U 3U Interfaces“. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежа nx64 със следните продуктови номера: MX-VI-2100B, MX-VI-2100, MX-MVC-040AD, MX-MVC-610AF, MX-MVC-510AF, MX-MVC-221BL, MX-MVC-254BV, MX-NGN-PBX, MX-MVC-112BF, MX-MVC-224BL, MX-MVC-914NB, SZ.376.M811M, MX.WLSB-3UL2, MX.RHVI-175A, MX.CONT-WL, MX RPSU-230R, MХ.LHVI-175A, MX MSCU-830W, PM 2 E 1 120 ohm, SZ 866.V654, SZ 876.V100, SZ 847.V430, SZ 856.V310, SZ 847.V450, SZ 866 V238, SZ 866 V682, SZ 866 V218, SZ 866.V654, SZ 866.V654, SZ 866 V218, SZ 866 V218, SZ 866 V238, SZ 866.V654.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

29/11/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Целта на обществената поръчка е избoр na изпълнител за извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежата nx64, обезпечаващи нормалната работа на ИА ЕСМИС. Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност на ИА ЕСМИС е изградена на база на съвкупност от различни мрежи и системи. Мрежата nx64 е за нуждите на МО, МВР и други ведомства, както и в изпълнение на „План за използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен характер”. При евентуално дефектиране или възникване на повреда на елементи от мрежата nx64 съществува опасност от довеждане до частична неработоспособност на ЕЕСМ, което от своя страна ще доведе до прекъсване на предоставяните връзки на много потребители за продължителен период от време. Цялата документация към поръчката, включваща обява, приложения, проект на договор и техническа спецификация, е достъпна в профила на купувача на интернет страницата на възложителя. Oбемът на поръчката, срокове, условия, общите и специфични изисквания относно изпълнението, са подробно описани в техническата спецификация - част от документацията към обявата. Един участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Няма ограничение в броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител. Отварянето на офертите ще се състои на 30.11.2016 г. от 14:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Общо за двете обособени позиции: 40 000 лв. без ДДС, както следва: За Обособена позиция №1: 20 000 лв. без ДДС За Обособена позиция №2: 20 000 лв. без ДДС

Дата на изпращане на настоящата информация

22/11/2016  (дд/мм/гггг)