Версия за печат

BG-Нови Искър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

467

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000689232

BG411, ДПБ Св.Иван Рилски _Нови Искър, гр.Нови Искър, За: Росица Байчинска , Румен Георгиев 0898789246, България 1282, Нови Искър, Тел.: 02 9917267, E-mail: account_kurilo@abv.bg, Факс: 02 4185638

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dpbivanrilski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dpbivanrilski.com/?q=user.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

167000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на три болнични отделения” при ДПБ Св.Иван Рилски - Нови Искър

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

05/12/2016 , 14:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

СМР се изпълняват в условията на работещо при непрекъснат процес лечебно заведение и не следва да го нарушават по никакъв начин. Източник на финансиране - бюджета на болницата. Собственост на сградите, в които ще се извършват ремонтните дейности - публично държавна.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/11/2016  (дд/мм/гггг)