Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0094-2479

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131516795

BG411, Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Георги Грудев, началник на отдел Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492324, E-mail: ggrudev@esmis.government.bg, Факс: 02 9492404

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.esmis.government.bg/page.php?c=136&id=59.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

108333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Ремонт на работни помещения в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Г.Й.В. Гурко“ № 6“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

29/11/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Целта на обществената поръчка е извършване на ремонт на работни помещения в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Г.Й.В. Гурко“ № . Цялата документация към поръчката, включваща обява, приложения, проект на договор и техническа спецификация, е достъпна в профила на купувача на интернет страницата на възложителя. Минималните изисквания, на които следва да отговаря предложеното от участниците изпълнение на поръчката, както и обемът, срокове, условия, общите и специфични изисквания относно изпълнението, са подробно описани в техническата спецификация - част от документацията към обявата. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/11/2016  (дд/мм/гггг)