Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

187

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176182033

BG421, Общинска фондация Пловдив 2019, ул. Арх. Христо Пеев 6, За: Димитър Далчев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632970, E-mail: info@plovdiv2019.eu, Факс: 032 632970

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://plovdiv2019.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://plovdiv2019.eu/profile.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

25000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22462000, 18330000, 18936000, 39221121

Описание:

Рекламни печатни материали
Тениски и ризи
Чанти от текстилни материали
Чаши за чай или кафе


Срок за получаване на офертите

16/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно разпоредбата на чл. 188 ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти с най- малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по- малко от три оферти. В конкретния случай в първоначално определения срок- 10/11/2016г. е получена само една оферта. Дата и час на отваряне на офертите при условията на удължаване: 17/11/2016г. 11:30 часа. Място на отваряне на офертите: сградата на ОФ "Пловдив 2019", находяща се на ул. "Арх. Христо Пеев" 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/11/2016  (дд/мм/гггг)