Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-03-245

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000649348

BG411, Национална електрическа компания ЕАД, ул.Веслец 5, За: Румяна Таскова, България 1000, София, Тел.: 02 9263436, E-mail: rtaskova@nek.bg, Факс: 02 9872550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nek.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/pokani/743-16ip-u19a084.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на експертни становища за актуализацията на работния проект за „Увеличение на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“, чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71600000

Описание:

Услуги по технически изпитания, услуги по анализ и консултантски услуги


Срок за получаване на офертите

11/11/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Грантово споразумение № INEA/ CEF/ENER/ M2014/008 с Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ (Агенцията, INEA)

Друга информация

Условия за участие и образци на документи могат да се намерят в профила на купувача на НЕК ЕАД. Отварянето на офертите ще се извърши на 14.11.2016г. - 11.00ч. в ЦУ на НЕК ЕАД, гр.софия, ул.Веслец, ет.6 от комисия назначена от Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/11/2016  (дд/мм/гггг)