Версия за печат

BG-Твърдица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

02

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590704

BG342, Община Твърдица, пл.Свобода 1, За: Атанас Христов Атанасов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0359 45442311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0359 45444049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1483,11535.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

44751 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на материали за нуждите на ДГ „Щастливо детство” гр.Твърдица, Община Твърдица „ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Материали за концерти и спортни празници / костюми /" Обособена позиция № 2: "Сюжетен игрови модул" Обособена позиция № 3: "Спортни пособия" Обособена позиция № 4: "Учебни пособия и помагала"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

19210000 (AB24) , 19520000 (AB06)

Описание:

Тъкани (Текстил )
Пластмасови продукти (Пластмаса )


Срок за получаване на офертите

15/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020", Проект "Заедно учим, играем и се веселим"

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/11/2016  (дд/мм/гггг)