Версия за печат

BG-Етрополе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776259

BG412, Община Етрополе, пл. Девети септември № 1, За: инж. Стефан Борисов, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68204, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www. etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-nakopuvacha/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Избор на изпълнител на строително–монтажни работи на обекти: 1. Почистване и подравняване на общински имот с номер 00525 в землището на гр. Етрополе, местност „Прогона“ 2. Извършване на строително монтажни работи на ул. „Спортист“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

07/11/2016  (дд/мм/гггг)