Версия за печат

BG-с. Невестино

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261541

BG415, община Невестино, 2595, За: инж. Людмил Стоянов, България 2595, с. Невестино, Тел.: 0971 52230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg, Факс: 0971 52230

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtinanevestino.kncity.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop/item/58-prouchvane-obsledvane-proektirane-i-avtorski-nadzor-na-obekt-svlachishten-uchastak-s-mestonahozhdenie-mestnostta-balyoo-s-pelatikov.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Проучване, обследване, проектиране и авторски надзор на обект: „Свлачищен участък с местонахождение – местността ,,Бальо”, с. Пелатиково, Община Невестино

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71322000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


Срок за получаване на офертите

10/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предметът на поръчката включва извършване на необходимите геоложки проучвания, изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ и последващо осъществяване на авторски надзор за обект: „Свлачищен участък с местонахождение – местността ,,Бальо”, с. Пелатиково, Община Невестино”. Проектът ще включва цялостно укрепване на свлачищният участък, регистриран с идентификационен № KNL 31.55934-02, включващ необходимите мероприятия по предписания от проектната документация. Във връзка със създалата се неотложната ситуация по изпълнение на спешни укрепващи мероприятия, проекта попада в регламентите на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ. Място на отваряне на офертите: Сградата на Община Невестино, с. Невестино, ул. „Владимир Поптомов” № 17, Заседателна зала, 2ри етаж на 11.11.2016 г. от 13.00 часа като на отварянето могат да присъставт представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/11/2016  (дд/мм/гггг)