Версия за печат

BG-КЪРДЖАЛИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р ЗОП- 46

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 818035874

BG425, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-КЪРДЖАЛИ, ГР.КЪРДЖАЛИ БУЛ.БЕЛОМОРСКИ 53, За: Гергана Георгиева, Маргарита Момчилова, България 6600, КЪРДЖАЛИ, Тел.: 0361 65942, E-mail: csmpkardjali@mail.bg, Факс: 0000 00000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sop.bg/csmpkardjali-354/proceduri-20-3-zop/a3-0001497.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/csmpkardjali-354/proceduri-20-3-zop/a3-0001497.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Кърджали за ползването им в гр. Кърджали и филиалите в гр. Крумовград, гр. Джебел, гр. Момчилград и гр. Ардино; с. Черноочене, с. Кирково и с. Чорбаджийско и мобилни екипи, позиционирани в с. Фотиново и с. Бенковски в съответствие с Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

16/11/2016 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му (ППЗОП) – Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява. 1.2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 1.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 1.4. Офертата и всички документи, приложени към нея се предоставят на български език. Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език. 1.5. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала", подпис на лицето и печат. 1.6. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие, което се представя към офертата. 1.7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. 1.8. Офертите се представят в ЦСМП-КЪРДЖАЛИ - на адрес: гр.Кърджали, бул.”Беломорски” № 53. 1.9. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо); адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес; наименованието на поръчката; Място, дата и час на отваряне на офертите - 17.11.2016г. от 13:30 часа в заседателната зала на ЦСМП-КЪРДЖАЛИ, намираща се в гр. Кърджали, бул. " Беломорски 53"

Дата на изпращане на настоящата информация

02/11/2016  (дд/мм/гггг)