Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

73

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Д-р Г. М. Димитров 52-Б, За: Михаела Михайлова, Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 02 9701468, E-mail: services@bpo.bg, Факс: 02 8735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка, демонтаж и монтаж на асансьорна уредба за сградата на Патентно ведомство на Република България.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42416100

Описание:

Асансьори за хора


Срок за получаване на офертите

08/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се намери в обявата и документацията към нея.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/11/2016  (дд/мм/гггг)