Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул.Дякон Игнатий № 9-11, За: Радослава Генова-Пачева и Николай Торбов, България 1000, София, Тел.: 02 9409553; 02 9409483, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/277.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Надграждане и развитие на Географска информационна система /ГИС/ на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72222300

Описание:

Услуги, свързани с информационни технологии


Срок за получаване на офертите

08/11/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

01/11/2016  (дд/мм/гггг)