BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

И 8537

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. „Св. Георги Софийски” № 3, За: Стела Върбанова, България 1606, София, Тел.: 02 9225874, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

63052 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодични доставки на медицински изделия за осъществяване на бавна продължителна бъбречно – заместителна терапия за плазмен обмен за нуждите на ВМА”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33181520

Описание:

Консумативи за бъбречна диализа


Срок за получаване на офертите

04/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 07.11.2016г. от 11.00ч.в гр. София, 1606, бул. „Св. Георги Софийски” № 3 в зала № 10. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/11/2016  (дд/мм/гггг)