Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

И - 8798

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. Г.Софийски №3, За: Веселина Христова, Елисавета Михайлова, България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vma.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Застраховане отговорността на лицата, упражняващи медицинска професия, наети от ВМА по трудов договор, придобили медицинска правоспособност и упражняващи медицинска професия при условията на Закона за здравето и Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина”. Поръчката обхваща застраховане на виновно неизпълнение от страна на служителите на ВМА и подчинените структури на ВМА на професионалните им задължения (вкл. от грешка, пропуск или небрежност) в срока на застрахователната полица и посочената ретроактивна дата, в резултат на което са настъпили имуществени и неимуществени вреди на трети лица, в съответствие с изискванията на чл. 189 от Закона зо здравето. Подчинените структури на ВМА включват: МБАЛ-София, МБАЛ-Варна, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Плевен, МБАЛ-Сливен, както и БДПЛР Банкя, БДПЛР-Хисаря, БДПЛР-Поморие и медицински пунктове, при упражняване на медицинска дейност.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

04/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Посочената прогнозна стойност представлява финансовият ресурс, който Възложителят може да осигури. Участниците следва да оферират цени по-ниски или равни на финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката. В случай на офериране на по-високи цени, участникът ще да бъде отстранен. Обект на застраховката: Застраховани по тази полица са лицата, упражняващи медицинска професия, наети от ВМА по трудов договор или здруг вид договор за упражняване на медицинска професия, наети от ВМА по трудов договор или друг вид договор за упражняване на медицинска професия, придобили мезицинска правоспособност и упражняващи медицинска професия при условията на Закона за здравето и Закона за съсловните организации на лекарите по дентална медицина. Покрити застрахователни рискове: Предмет на обезщенетие по настоящата застраховка са : всички суми, ненадвишаващи договорените лимити на обезщетение, които застраховаият медецински персонал бъде законово задължен да заплати като компенсация за телесно увреждане /вкл. трайна загуба на работоспособност/ или смърт, причинени на пациент/и/ при упражняване на медицинска професия. Застрахователни обезщетения: Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на Застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете. Застархователна сума-лимити на обезщетение: Единичният лимит представлява максималния размер на сбора от сумите, които застрахователят ще заплати като обезщетение /вкл. и правни разноски по всички покрити по настоящата застраховка претенции/, породени от едно застрахователно събитие за един лекар. Агрегатният лимит по застраховката представлява максималния сбор на всички суми, платими като обезщетения /вкл. и правните разноски/, за всички застрахователни събития настъпили през срока на действие на застраховката и посочената ретроактимвна дата. Средно списъчен състав на лицата упражняващи медицинска професия, работещи по трудови договори във ВМА и подчинетие й структури и медицински пунктове: - с медицинско образование - лекари, фармацевти - 1 134 бр. - медицински сестри, акушерки и сродни на тях - 1 229 бр. - лаборанти, кинезитерапевти и сродни на тях - 64 бр. Общо 2491 бр. Служителите се включват в застраховката по средно списъчен състав на основание сключен трудов договор с ВМА, без изискване на поименен списък, като част от застрахователния договор. При предявяване на претенция/и към застрахован служител, ВМА предоставя документ удостоверяващ наличието на такъв трудов договор Офертите се изготвят и представят от участника съобразно изискванията на Закон за обществените поръчки /ЗОП/, Правилник за прилагане на ЗОП /ППЗОП/ и Възложителя, публикувани в Профил на купувача на следния адрес: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/. Оферти се представят от участника или от упълномощен негов представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка всеки работен ден до крайния срок за подаване на офертите на следния адрес: Военномедицинска академия (ВМА), гр. София 1606, бул. „Георги Софийски” № 3, административна сграда, ет. 2 - Входящо деловодство, тел. 02/ 9225527 – от 8.00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16.00 часа. Отварянето на офертите ще се извърши на 25.10.2016 г. от 10:30 ч. в зала № 10 на І-ви етаж в административната сграда на ВМА. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/10/2016  (дд/мм/гггг)