Версия за печат

BG-с. Невестино

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261541

BG415, Община Невестино, с. Невестино, ул. Владимир Поптомов № 17, За: инж. Людмил Стоянов, България 2595, с. Невестино, Тел.: 07915 2230, E-mail: ludmilstoqnov@abv.bg, Факс: 07915 2210

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtinanevestino.kncity.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop/item/57-izvarshvane-na-stroitelni-raboti-po-izgrazhdane-na-vanshen-kanal-i-betonova-yama-na-izcherpvane-kam-zhilishten-blok-s-rashka-gr.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

71400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Извършване на строителни работи по изграждане на бетонова яма на изчерпване към жилищен блок с. Рашка Гращица, изграждане на детска площадка в с. Рашка Гращица и изграждане на резервоар с. Ваксево - V 150 м3 община Невестино, обособена в три обособени позиции: Обособена позиция І:" Извършване на строителни работи по изграждане на бетонова яма на изчерпване към жилищен блок с. Рашка Гращица община Невестино, по одобрена количествено - стойностна сметка" Обособена позиция ІІ: " Извършване на строителни работи по изграждане на детска площадка в с. Рашка Гращица община Невестино по одобрена количествено - стойностна сметка" и обособена позиция ІІІ:" Извършване на строителни работи по изграждане на резервоар с. Ваксево - V 150 м3, община Невестино, по одобрена количествено - стойностна сметка"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

15/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/10/2016  (дд/мм/гггг)