BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2378

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, Водоснабдяване и канализация ООД Перник, ул.Средец№11, За: Теменужка Малинова, България 2300, Перник, Тел.: 0882 966647, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-pernik.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хлорни продукти за обеззаразяване на питейни води за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД Перник.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24311900, 24312210

Описание:

Хлор
Натриев хлорит


Срок за получаване на офертите

21/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/10/2016  (дд/мм/гггг)