BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2358

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, Водоснабдяване и канализация ООД П, ул.Средец №11, За: Теменужка Малинова, България 2300, Перник, Тел.: 0882 966647, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vik-pernik.eu/order.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Цялостна техническа подръжка и обслужване на информационната система-Инкасо на Водоснабдяване и канализация ООД Перник и специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи


Срок за получаване на офертите

16/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

26/10/2016  (дд/мм/гггг)