Версия за печат

BG-Нови Искър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

432

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000689232

BG411, ДПБ Св.Иван Рилски _Нови Искър, гр.Нови Искър, За: Росица Байчинска, България 1282, Нови Искър, Тел.: 02 9917267, E-mail: account_kurilo@abv.bg, Факс: 02 4185638

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dpbivanrilski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dpbivanrilski.com/?q=user.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО : РАБОТНО ОБЛЕКЛО, САБО И , ЕЛЕЦИ; МИКРОФИБЪРНИ ЗАВИВКИ И ПОЛАРЕНИ ОДЕЯЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТИТЕ НА ДПБ «СВ. ИВАН РИЛСКИ»”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18000000, 19000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали


Срок за получаване на офертите

31/10/2016 , 14:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/10/2016  (дд/мм/гггг)