Версия за печат

BG-Твърдица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590704

BG342, Община Твърдица, пл.Свобода 1, За: Атанас Атансов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1483,11504.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2016-2017 г. – ОБЩИНА ТВЪРДИЦА„

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000 (FD04) , 90630000 (FD04)

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг (За зима )
Услуги по почистване на улици от лед (За зима )


Срок за получаване на офертите

27/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/10/2016  (дд/мм/гггг)