Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1536

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-572-.html..


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

37650 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


Срок за получаване на офертите

25/10/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всеки участник следва да представи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1); 2.Представяне на участника (Образец № 2); 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това); 4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП – Образец № 3; 6.Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Образец № 4; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 5 (когато е приложимо); 8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 6; 9. Списък на МПС определени за изпълнение на поръчката (Образец № 7), придружен от заверено копие на талоните за регистрация; 10. ДЕКЛАРАЦИЯ – СПИСЪК на водачите на МПС, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 8) придружен от заверени копия на свидетелствата за правоуправление на водачите на МПС; 11. Техническо предложение – Образец № 9; 12.Ценово предложение – Образец № 10 Непопълването на части от Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение или промяната им води до отстраняване на участника от процедурата. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Община Априлци, кв.Ново село, ул.„Васил Левски” № 109, гр. Априлци 5641, деловодство, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа до изтичане на крайния срок за подаване на офертите. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. Наименование на кандидата или участника; 2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3. Наименование на поръчката ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Острец”; Участникът следва да разполага с най – малко с: Минимум един брой колесен трактор с двойно предаване и оборудван със снегорина дъска, както и водач на трактора притежаващ валидно свидетелство за правоуправление. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Ново село 1”; Участникът следва да разполага с най – малко с: Минимум един брой колесен трактор с двойно предаване и оборудван със снегорина дъска, както и водач на трактора притежаващ валидно свидетелство за правоуправление. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Ново село 2”; Участникът следва да разполага с най – малко с: Минимум един брой колесен трактор с двойно предаване и оборудван със снегорина дъска, както и водач на трактора притежаващ валидно свидетелство за правоуправление. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Видима”; Участникът следва да разполага с най – малко с: Минимум един брой колесен трактор с двойно предаване и оборудван със снегорина дъска, както и водач на трактора притежаващ валидно свидетелство за правоуправление или Минимум един брой камион с колесна формула 4х4 и оборудван със снегорина дъска, както и водач на камиона притежаващ валидно свидетелство за правоуправление. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа села в община Априлци”; Участникът следва да разполага с най – малко с: Минимум два броя колесни трактори с двойно предаване и оборудвани със снегорини дъски, както и водачи на тракторите притежаващи валидно свидетелство за правоуправление ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – “Доставка на опесъчителен материал” Участникът следва да разполага със складова база за инертни материали.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/10/2016  (дд/мм/гггг)