Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-185

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Климент Охридски, № 8, За: гл. ас. инж. Димитър Атамян – ФТК; маг. юрист Донка Симеонова – юрисконсулт, отдел ОП, България 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/106.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69992 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е "Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за ТУ - София и изнесените звена". Предметът на поръчката е осигуряване на фиксирана телефонна услуга заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мрежи в Р. България и чужбина за 2300 абонати на две УАТЦ и 191 прави телефонни поста за всички звена на ТУ – София, организирани в корпоративна група за срок до 24 (двадесет и четири) месеца или до изразходване на прогнозната стойност на поръчката в размер на 69991,67 лв. без ДДС. Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на броя на абонатите от групата по искане на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64211000

Описание:

Обществени телефонни услуги


Срок за получаване на офертите

24/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават на адрес гр. София, бул. Св. Климент Охридски № 8, учебен блок 1, ет.3, каб.1317 - Деловодство, ТУ – София. Офертите ще бъдат отворени на 25.10.2016 г. в 10:00 часа в гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, Учебен блок 1, Заседателна зала на Академични съвет, етаж.2

Дата на изпращане на настоящата информация

14/10/2016  (дд/мм/гггг)