Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-949

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. Демокрация №1, За: Виктор Стоянов, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2895, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=139&selected=272&parent_id=138.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и местни пътища/улици на територията на Община Сливо поле, през зимния сезон на 2016–2017 година, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията, вкл. възстановителни работи при аварийни ситуации по девет обособени позиции” Обособена позиция № 1: Снегопочистване на път RSE1171/ІІ-21, Русе – Бръшлен/ Сливо поле – Ряхово – пристанище Ряхово Обособена позиция № 2: Снегопочистване на път RSE1173/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/ Обособена позиция № 3: Снегопочистване на път RSE1173 /ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/ Обособена позиция № 4: Снегопочистване на път RSE2170 /ІІІ-2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница Община (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав /ІІ-23/ RSE1171/ Обособена позиция № 5: Снегопочистване на път RSE1130 /І-2, Русе – Николово – граница община (Русе– Сливо поле/ – Юделник – Борисово /ІІІ-2102/ RSE1171/ Обособена позиция № 6: Снегопочистване на път RSE1172/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Стамболово – Кошарна – Юделник / RSE1130/ Обособена позиция № 7: Опесъчаване и снегопочистване по заявка с роторен снегорин на пътища RSE1171/ІІ-21, Русе – Бръшлен/ Сливо поле – Ряхово – пристанище Ряхово, RSE1173/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/, RSE2170 /ІІІ-2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница Община (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав /ІІ-23/ RSE1171/, RSE1130/І-2, Русе – Николово – граница община (Русе– Сливо поле/ – Юделник – Борисово /ІІІ-2102/ RSE1171/, RSE1172/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Стамболово – Кошарна – Юделник / RSE1130/; Обособена позиция № 8: Снегопочистване на местни пътища/улици, вкл. почистване на навявания с тежка верижна машина на пътища RSE3174/RSE1171, Сливо поле-пристанище Ряхово/ Ряхово-гробищен парк; RSE3182 /RSE1173, Малко Враново-Голямо Враново/ Малко Враново-турски гробищен парк; RSE3183/RSE1173, Малко Враново-Голямо Враново / Малко Враново –резервоар питейна вода; RSE3187/RSE1173, Малко Враново-Голямо Враново/ Голямо Враново-/II-21/; RSE3192/II-21, Сливо поле-Тутракан/ Бръшлен - помпена станция; Довеж-дащ път до Фуражен завод от km 0+000 до кm 2+506 (находящ се в ПИ 63668.42.53 И ПИ 63668.139.84 по кадастралната карта на с. Ряхово, Община Сливо поле, както и в имот 273 и имот 272 по КВС на с. Борисово, Община Сливо поле; от точка, на разстояние 40.0 m от кръстовището с път II-21 (Русе Силистра) до кръстовище на km 3+929 (ляво на път III-2102 (гр. Сливо поле – с. Борисово – с. Черешово – с. Юпер); RSE1171/ІІ-21, Русе – Бръшлен/ Сливо поле – Ряхово – пристанище Ряхово; RSE1173/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/; RSE2170/ІІІ-2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница Община (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав /ІІ-23/ RSE1171/; RSE1130/І-2, Русе – Николово – граница община (Русе– Сливо поле/ – Юделник – Борисово /ІІІ-2102/ RSE1171/; RSE1172/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Стамболово – Кошарна – Юделник / RSE1130/; Обособена позиция № 9: Снегопочистване на улична мрежа /кв. Сливица, гр. Сливо поле – вътреселищна пътна мрежа/ гр. Сливо поле.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


Срок за получаване на офертите

21/10/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/10/2016  (дд/мм/гггг)