Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-51

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Галя Николова-ст.юриск., Йоана Донкова-ст.юриск. в дирекция Управление на собствеността, България 1040, София, Тел.: 02 9237489 ; 02 9237336, E-mail: g_nikolova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mjs.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/17fbc27bf987c23c3723c567234857e6.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Имуществено застраховане на сгради, части от сгради и оборудване, управлявани или ползвани от Министерство на правосъдието“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000, 66515000

Описание:

Застрахователни услуги
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


Срок за получаване на офертите

18/10/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявава ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/10/2016  (дд/мм/гггг)