BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

340

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121663601

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица № 65, За: Цветанка Цветкова, България 1309, София, Тел.: 02 9211223, E-mail: ccvetkova@hearthospital.bg, Факс: 02 9217142

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161004giLB780791.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на медицински газове и абонаментна поддръжка и обслужване на Дюаров съд

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24111500, 50800000

Описание:

Газове с медицинска употреба
Различни услуги по ремонт и поддържане


Срок за получаване на офертите

11/10/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции, а именно: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка на медицински газове подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към настоящия раздел от документацията за провеждане на поръчката. Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителя нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка продукти; 2. Обособена позиция № 2 - Абонаментна поддръжка и обслужване на Дюаров съд. Отварянето на офертите на участниците ще се извърши на 12.10.2016г. в 11.00 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Подробна информация за условията за провеждането на възлагането на настоящата общетвена поръчка може да бъде намерена на адрес: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161004giLB780791.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/10/2016  (дд/мм/гггг)