Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-911

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. Демокрация №1, За: ................., България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=136&selected=270&parent_id=138.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на твърди горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле, административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2016-2017г.“ Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 35 500лв. (тридесет и пет хиляди и петстотин лева) без ДДС. Количествата на горивата са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. Техническите характеристики на твърдите горива, обектите до които ще се доставят, както и прогнозните количества на горивата са подробно описани в Техническите спецификации към настоящата обява.Периодичността на доставките е както следва: Доставките ще се извършват след получаването на заявка от Възложителя. Срокът за доставка на твърдите горива е 3 (три) работни дни от датата на получаване на заявка от Възложителя. Количествата на твърдите горива ще се определят предварително в заявка, до тяхното изчерпване. * Срокът за доставка на твърдите горива представлява срокът от 3 (три) работни дни от датата на получаване на заявка от Възложителя, до момента на извършване на физическата доставка на твърдите горива до съответните франко-складови бази на обектите. При установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството на доставените твърди горива към момента на доставка и/или след извършването й, участникът определен за изпълнител има срок за реакция 1 (един) ден, за да отстрани установените несъответствия, за своя сметка. * Под срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството на доставените твърди горива към момента на доставка и/или след извършването й се разбира срокът от 1 (един) ден, включващ времето от получаване на Уведомление от Изпълнителя за установени несъответствия с изискванията на Възложителя в количеството на твърдите горива, до окончателното отстраняване на тези несъответствия и подписване на двустранен констативен протокол за действителното отстраняване на същите. • Количествата на твърдите горива са ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят си запазва правото: • да намаля количествата, според необходимостта на обектите, до които ще се доставят твърдите горива. Участниците да бъдат в състояние да доставят конкретните заявени количества твърди горива до съответните обекти, посочени в Техническите спецификации. Транспортът на твърдите горива ще се осъществява със собствени или наети транспортни средства на изпълнителя, като всички транспортни разходи за негова сметка. Срокът за изпълнение на поръчката е 1 (една) година или до изчерпване на предвидените прогнозни количества твърди горива, като договорът влиза в сила от момента на сключването му.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09110000

Описание:

Твърди горива


Срок за получаване на офертите

11/10/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Община Сливо поле, гр. Сливо поле, пл. "Демокрация" №1 Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката. Дата и час на отваряне на офертите 12.10.2016 г. от 10:30 часа в гр. Сливо поле, пл. Демокрация 1, в сградата на общината.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/10/2016  (дд/мм/гггг)