Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-87967

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Велина Дякова – по предмета на поръчката, тел.: 02/91451651; Росен Стефанов – по процедурата, тел.: 02/ 91451438, България 1000, София, Тел.: 02 91451651, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 91451438

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2016-INV_08_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в Българската народна банка".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85120000, 85145000

Описание:

Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Услуги, предоставяни от медицински лаборатории


Срок за получаване на офертите

11/10/2016 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка включва провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ, документиране и предаване на резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания, при спазване на изискванията за качествено медицинско обслужване. Пакетът от медицински прегледи и изследвания, както и изискванията за качествено медицинско обслужване са посочени в техническата спецификация - Приложение № 1 по 6 (шест) обособени позиции, съгласно обявата за обществената поръчка. По обособена позиция № 1 пакетът от медицински прегледи и изследвания е за приблизително 775 работещи, от които 501 жени и 274 мъже, на територията на гр. София. По обособена позиция № 2 пакетът от медицински прегледи и изследвания е за приблизително 13 работещи, от които 7 жени и 6 мъже, на територията на гр. Пловдив. По обособена позиция № 3 пакетът от медицински прегледи и изследвания е за приблизително 15 работещи, от които 8 жени и 7 мъже, на територията на гр. Варна. По обособена позиция № 4 пакетът от медицински прегледи и изследвания е за приблизително 13 работещи, от които 7 жени и 6 мъже, на територията на гр. Бургас. По обособена позиция № 5 пакетът от медицински прегледи и изследвания е за приблизително 17 работещи, от които 11 жени и 6 мъже, на територията на гр. Плевен. По обособена позиция № 6 пакетът от медицински прегледи и изследвания е за приблизително 14 работещи, от които 10 жени и 4 мъже, на територията на гр. Смолян. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 12.10.2016 г. от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/10/2016  (дд/мм/гггг)