Версия за печат

BG-ЧИРПАН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

295

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540187

BG344, ЮИДП ДП ТП ДГС ЧИРПАН, УЛ.П.К.ЯВОРОВ №18, За: Тодорка Танева, България 6200, ЧИРПАН, Тел.: 0416 93072, E-mail: dgs_chirpan@abv.bg, Факс: 0416 96119

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgstchirpan.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/procedures/295.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ЧИРПАН“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44316400

Описание:

Железарски изделия


Срок за получаване на офертите

28/09/2016 , 11:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/09/2016  (дд/мм/гггг)