Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-836

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Oбщина Сливо поле, пл. Демокрация №1, За: Тодорка Дражева, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=134&selected=268&parent_id=138.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделник, община Сливо поле“, с който Община Сливо поле ще кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Кратко описание: В обхвата на поръчката се включват следните дейности: А. Проектиране • Изработване на инвестиционен технически проект за реконструкция на водопроводната мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделник, община Сливо поле в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; • Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; • Техническият проект следва да се представи в пет оригинални екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. Съдържанието на електронния носител да съответства на хартиения. Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ - съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

26/09/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони.

Друга информация

!ВАЖНО Община Сливо поле открива настоящата обществена като към момента финансиране не е осигурено. В случай че ПРСР 2014-2020 г. не осигури финансиране, Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране за осъществяване на дейностите по проекта. Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана прака с обратна разписка на адреса на Община Сливо поле, гр. Сливо поле, област Русе, пл. „Демокрация" №1 Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/09/2016  (дд/мм/гггг)