Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-835

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. Демокрация №1, За: Тодорка Дражева, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2827, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2827

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=133&selected=267&parent_id=138.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на Заявление за кандидатстване, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделник, община Сливо поле” Обект на поръчката е предоставянето на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на Заявление за кандидатстване, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция чрез Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделник, община Сливо поле“ В задълженията на Изпълнителя ще влиза изпълнението на следните основни дейности: - Подготовка на заявление за подпомагане; - Окомплектоване на изискуемите документи към заявлението за подпомагане; - Определяне на бюджета на заявлението. - Изготвяне на Анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селския район и устойчивостта на инвестицията; -Подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие” по повод разглеждането на входираното заявление; - Актуализиране на изготвеното проектно предложение при необходимост с цел последващо подаване в рамките на програмен период 2014 – 2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

26/09/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1 от ЗОП 1.Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди сключване на договор за финансиране с Управляващия орган, за целите на изпълнението на настоящата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата поръчка, продиктувани от новите правила, се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естествето на възможните измениня, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора. 2. В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в допълнително споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в документите по т. 1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора.

Друга информация

ВАЖНО Община Сливо поле открива настоящата обществена като към момента финансиране не е осигурено. В случай че ПРСР 2014-2020 г. не осигури финансиране, Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране за осъществяване на дейностите по проекта.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/09/2016  (дд/мм/гггг)