BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, Водоснабдяване и канализация ООД Перник, ул.Средец №11, За: Теменужка Малинова, България 2300, Перник, Тел.: 0882 966647, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-pernik.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД Перник, по две обособени позиции за срок от 12 месеца.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000

Описание:

Принадлежности за офиса


Срок за получаване на офертите

26/09/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите за участие могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Водоснабдяване и канализация ООД Перник: www.vik-pernik.eu, в раздел " Профил на купувача".Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 05.10.2016 г.от 10:00 часа в административната сграда на Водоснабдяване и канализация ООД Перник, ул.Средец №11, ет.2.При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масово осведомяване.Неприсъствието на представители на участниците не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите.Лицата проявили интерес към обявата могат да получат нужната информация на тел:0882 966647

Дата на изпращане на настоящата информация

13/09/2016  (дд/мм/гггг)