Версия за печат

BG-Куклен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115631816

BG421, Община Куклен, ул. Александър Стамболийски 43, За: г-жа Мария Белчева, г-н Петър Георгиев, България 4101, Куклен, Тел.: 03115 2120, E-mail: mail@kuklen.org, Факс: 03115 2165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kuklen.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20160910wdnu340982.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на един брой товарен специален автомобил /самосвал/ - втора употреба с допълнително оборудване - пясъкоразпръсквач и гребло за сняг. Допълнителното оборудване следва да е съобразено с модела на товарния автомобил и да може да бъде демонтирано, без това да е пречка за използване на товарния авотомобил за основното му предназначение.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34134200, 34144420

Описание:

Самосвали
Машини за разпръскване на сол


Срок за получаване на офертите

17/09/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 19.09.2016г. в 09:00ч. в гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет.3 – заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/09/2016  (дд/мм/гггг)