Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-Котел

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

243

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540153

BG342, Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Котел, обл. Сливен, общ. Котел, гр. Котел, ул. Професор Павлов № 57, За: инж.Неда Колева Ангелова, България 8970, Котел, Тел.: 0453 42373, E-mail: dgskotel@uidp-sliven.com, Факс: 0453 42920

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgskotel.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/243.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

6000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска и селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДГС Котел” включваща: 1. Доставка чрез закупуване на резервни части за горска и селскостопанска техника. Съгласно техническа спецификация (Приложение № 1 от документацията)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

13/09/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на ценовите оферти:14.09. 2016 год. от 10:00 часа, в административната сграда на ТП ДГС Котел, на адрес: гр. Котел, ул. Професор Павлов №57. Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на Глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/09/2016  (дд/мм/гггг)