Версия за печат

BG-Сандански

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000025128

BG413, Административен ръководител на Районен съд -Сандански, гр.Сандански, ул.Македония №57, За: Елена Серафимова Цолева, България 2800, Сандански, Тел.: 0746 34561, E-mail: buzova.rs_sandanski@abv.bg, Факс: 0746 30800

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rs-sandanski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rs-sandanski.com/index.php?a=prof_kup.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

118290 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, ул.”Македония” № 57

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45331100, 71321200

Описание:

Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации
Услуги по проектиране и конструиране на отоплителни инсталации


Срок за получаване на офертите

26/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Критерии за възлагане на обществената поръчка оптимално съотношение качество цена.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/09/2016  (дд/мм/гггг)