Версия за печат

BG-Голямо Враново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

465

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0005306570087

BG323, ОУ Иван Вазов, село Голямо Враново, улица Хан Аспарух № 29, За: Гюлшен Ебазерова Сарова, България 7065, Голямо Враново, Тел.: 08137 2276, E-mail: ou_g.vranovo@abv.bg, Факс: 08137 2276

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=72&selected=109&parent_id=64.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=72&selected=109&parent_id=64.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

54747 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ОУ “Иван Вазов”, село Голямо Враново.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15131000, 15240000, 15431000, 15800000, 15851100, 15851210, 15870000, 15890000, 15897000, 15830000, 15842400

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Приготвени храни и консерви от месо
Риба в консерви или в кутии и други приготвени храни и консерви от риба
Маргарин и други подобни хранителни мазнини
Различни хранителни продукти
Тестени храни, неварени
Обработени тестени храни
Хранителни подправки и сосове
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Консервирани хранителни продукти и полеви дажби
Захар и свързани с нея продукти
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп


Срок за получаване на офертите

12/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът се удължава поради наличието на подадена само една оферта за всички обособени позиции и една оферта за обособени позиции № № 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14, до изтичане на крайния срок, посочен в обявата за поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/09/2016  (дд/мм/гггг)