Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-787

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. Демокрация №1, За: Любослав Панчев, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2827, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2827

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=131&selected=265&parent_id=138.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Община Сливо поле ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР за ремонт на общински пътища и улична мрежа от територията на община Сливо поле по обособени позиции“ Поръчката е разделена на две обособени позиции, а именно: Обособена позиция №1: Извършване на СМР за ремонт на общински пътища на територията на община Сливо поле – в обхвата на обособената позиция са включени следните подобекти: 1. Подобект № 1 : „Ремонт на Общински път RSE 1130 Юделник-Борисово“; 2. Подобект № 2 : „Ремонт на Общински път RSE 2170 Черешово-Сеслав“; 3. Подобект № 3 : „Ремонт на Общински път RSE 1172 Стамболово-Кошарна“ Конкретните видове и количества СМР за всеки подобект са подробно описани и количествено измерени в приложената Количествена сметка, неразделна част от настоящата обява. Обособена позиция №2: Извършване на СМР за ремонт на улична мрежа в населените места от община Сливо поле – в обхвата на обособената позиция са включени следните подобекти: 1. Подобект № 1 : „Ремонт на улици в гр.Сливо поле“; 2. Подобект № 2 : „Ремонт на улици в с.Ряхово“; 3. Подобект № 3 : „Ремонт на улици в с.Бабово“; 4. Подобект № 4 : „Ремонт на улици в с.Бръшлен“; 5. Подобект № 5 : Ремонт на улици в с.Голямо Враново 6. Подобект № 6 : Ремонт на улици в с.Малко Враново 7. Подобект № 7 : „Ремонт на улици в с.Черешово“; 8. Подобект № 8 : „Ремонт на улици в с.Кошарна“; 9. Подобект № 9 : „Ремонт на улици в с.Стамболово“; 10. Подобект № 10 : „Ремонт на улици в с.Юделник“ 11. Подобект № 11 : „Ремонт на улици в с.Борисово“ За изпълнението на предмета на поръчката по настоящата обособена позиция според спецификата на всеки от подобектите е предвидено да се изпълнят следните видове строителни дейности: - Фрезоване до 4 см. на компрометирани участъци от пътното платно - Оформяне, почистване на основата и разлив битумна емулсия; - Полагане неплътна смес за профилиране основата; - Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. - Изрязване с Щил на увредена асфалтова настилка, почистване и емулсиране на основата. - Ръчно полагане на плътна асфалтова смес. Видът на предвидените ремонтни работи на уличната мрежа и техния прогнозен обем за всяко населено място са описани подробно в Техническата спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233000

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

26/09/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 269 999,06 лв. (двеста шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лв. и шест ст.) без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта за двете обособени позиции. Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Община Сливо поле, гр. Сливо поле, пл. „Дpемокрация“ № 1. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите. Прогнозната цена по всяка обособена позиция е както следва: Обособена позиция №1: Извършване на СМР за ремонт на общински пътища на територията на община Сливо поле – прогнозна цена в размер на 177 250,00 лв. без ДДС или 212 700,00 лв. с ДДС Обособена позиция №2: Извършване на СМР за ремонт на улична мрежа в населените места от община Сливо поле – прогнозна цена в размер на 92 749.06 лв. без ДДС или 111 298.87 лв. с ДДС. Офертите ще бъдат отворени на 27.09.2016г. от 10:30 в сградата на Община Сливо поле, в гр. Сливо поле, пл. „Дpемокрация“ № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/09/2016  (дд/мм/гггг)