Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

023-962

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000083633

BG331, Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна, Марин Дринов № 55, За: Елена Панева, България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mu-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/office--konsumativi-i-tehnika.aspx.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на консумативи за офис техника и профилактика”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер


Срок за получаване на офертите

09/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 12.09.2016 г. от 10:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/09/2016  (дд/мм/гггг)