Версия за печат

BG-Етрополе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776259

BG412, Община Етрополе, пл. Девети септември № 1, За: инж. Стефан Борисов, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68204, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www. etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-nakopuvacha/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проект: 1. Обособена позиция 1: “Реконструкция на улична мрежа в гр. Етрополе“ 2. Обособена позиция 2: „Реконструкция и рехабилитация на пътища в Община Етрополе“ 3. Обособена позиция 3: „Реконструкция на водопровод и възстановяване на уличните настилки в с. Брусен, Община Етрополе“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

07/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор/и за безвъзмездна финансова помощ по мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” , Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

30/08/2016  (дд/мм/гггг)