Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10-00-241

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: инж.Атанас Тошев, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20238, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160823AMHU577609.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

80500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Проектиране и изграждане на ул. „Гергана”, кв.Горни Воден в участъка от ул.”Волга” до ул.”Напредък”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

09/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 12.09.2016 г. в 10:00 часа в зала 305 в сградта на Община Асеновград

Дата на изпращане на настоящата информация

24/08/2016  (дд/мм/гггг)