Версия за печат

BG-Котел

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

226

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540153

BG342, Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Котел, обл. Сливен, общ. Котел, гр. Котел, ул. Професор Павлов № 57, За: инж.Неда Колева Ангелова, България 8970, Котел, Тел.: 0453 42373, E-mail: dgskotel@uidp-sliven.com, Факс: 0453 42920

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgskotel.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/226.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на железарски и строителни материали за нуждите на ТП „ДГС – Котел“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)


Срок за получаване на офертите

29/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на ценовите оферти:30.08. 2016 год. от 10:00 часа, в административната сграда на ТП ДГС Котел, на адрес: гр. Котел, ул. Професор Павлов №57.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/08/2016  (дд/мм/гггг)